Pravidlá

INTERSPORT Youth Football Festival pravidlá – 2019. Maďarsko – Kaposvár

1. § Všeobecné pravidlá

Zápasy INTERSPORT Youth Football Festivalu sa hrajú podľa pravidiel futbalu MLSZ, ktoré sú v súlade s pravidlami FIFA. Ak sa pri interpretácií pravidiel vyskytnú diskusie,problémy, smerodajné bude vždy text, pravidlá v anglickom jazyku.

Kluby, školy, zväzy môžu štartovať v jednotlivých kategóriach aj s viacerými družstvami. Jeden hráč môže štartovať iba za jeden klub,resp. jedno družstvo.

2. § Vekové kategŕie

U 8 - chlapci narodení po 1.1.2011

U 9 - chlapci narodení po 1.1.2010

U 10 - chlapci narodení po 1.1.2009

U 11 - chlapci narodení po 1.1.2008

U 12 - chlapci narodení po 1.1.2007

U 13 - chlapci narodení po 1.1.2006

U 14 - chlapci narodení po 1.1.2005

U 15 - chlapci narodení po 1.1.2004

U 16 - chlapci narodení po 1.1.2003

U 17 - chlapci narodení po 1.1.2002

3. § Akreditácia, kontrola vekových kategórií

Zúčastnené družstvá INTERSPORT Youth Football Festivalu do 30. 06. 2019 zašlú organizátorom menný zoznam svojho družstva (meno, dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť, fotka). Ak z nejakého dôvodu nemôžu zaslať tento zoznam, tak to musia učiniť najneskoršie pri príchode 04. 07. 2019 do 22,00 hodín pri registrácií. Každý zúčastnený hráč dostane kartu Youth Football Festival, ktorú musí mať pri sebe počas celého podujatia. S touto kartou sa môžu hráči, vedúci a doprovod preukázať pri rôznych podujatiach, a takisto na základe týchto kariet bude prevedená konfrontácia pred zápasmi. Na požiadanie súperového trénera sa musí každý hráč vedieť sa preukázať pasom, alebo obči Fanským preukazom. Pokiaľ to niekto neučiní pred zápasom, tak súper vyhrá zápas 3:0. Tréneri družstiev pred zápasom musia podpísať zápis, že prekontrovali totožnosť súperových hráčov. Po začatí zápasu nemôžu podávať protest ohľadom veku súperových hráčov.

4. § Ústupky

Každé družstvo na INTERSPORT Youth Football Festivale dostane " ústupok " v tom zmysle, že v mužstve môže mať na ihrisku jedného o rok staršieho hráča. Tento hráč môže byť len o rok starší od týkajúcej sa vekovej kategórie. V družstve môže mať i viac starších hráčov, avšak na jeden zápas môže nominovať iba jedného staršieho hráča. Ostatní starší hráči nemôžu sedieť ani na lavičke náhradníkov.

Za družstvá zo štátov, kde vekové kategórie sú podľa školského roka ( od 1. septembra do 31. augusta) , napr. Veľká Británia – môžu štartovať i hráči narodení od 31. augusta predošlého roka.

Povolený počet starších hráčov vo vekových kategóriach:

U8-U12 - 1 starší hráč / zápas   

U13-U17 - 2 starší hráči / zápas

5. § Miesta a termíny zápasov

Organizačný výbor INTERSPORT Youth Football Festivalu si vyhradzuje právo na uskutočnenie prípadných zmien termínov zápasov, alebo zaradení drustiev do skupín 04. 07. 2019 do 22,00 hodín. O týchto prípadných zmenách budú vedúci družstiev včas vyrozumení.

6. § Ihriská, hracie plochy, brány

Všetky zápasy na INTERSPORT Youth Football Festivale sa budú hrať na trávnatých ihriskách, resp. ihriskách umelej trávy. Rozmery hracích plôch:

Rozmery hracích plôch:              

Kategórie Chlapci U8 - 20m x 40m - brány 3x2 m

Kategórie Chlapci U9-U12 - 35m x 60m - brány 5x2 m

Kategórie Chlapci U13-U17 - ihriská podľa pravidiel futbalu (veľké ihriská)

7. § Hracie časy

Hracie časy pri zápasoch v skupinách a zápasoch o postupy a vypadnutia sú rovnaké. Pri zápasoch „Play-off” a finálových zápasoch nie sú predľženia, ale sa kopú pokutové kopy. Tieto sa riadia podľa pravidiel FIFA.

Hracie časy v jednotlivých kategóriach:

 Kategóriach: 

Kategórie Chlapci U8-U9 – 2 x 20 minút (5 minútová prestávka)

Kategórie Chlapci U10-U12 – 2 x 25 minút (10 minútová prestávka)

Kategórie Chlapci U13 - U17 – 2 x 30 minút (10 minútová prestávka)

8. § O príprave a podmienkach zápasov

Menný zoznam družstva

Vedúci družstiev pred každým zápasom odovzdajú menný zoznam družstva rozhodcovi zápasu ( zápisy o stretnutí dostanú vedúci družstiev pri príchode na zápas). Rozhodca prekontroluje zoznam na základe Youth Football Festival kariet, alebo na požiadanie súperovho trénera prekontroluje totožnosť hráčov na základe pasov, resp. občanských preukazov. Tréneri družstiev pred zápasom musia podpísať zápis, že prekontrovali totožnosť súperových hráčov. Keď tréner súpera svojim podpisom schválil zoznam hráčov, po začatí zápasu nemôžu podávať protest ohľadom veku súperových hráčov. Na mennom zozname treba uviesť číslo dresu každého hráča.

O výstroji hráčov

Každý hráč musí mať dres s číslom, ktoré je uvedené v zozname. Čislo musí byť na zadnej strane dresu. Keď rozhodca usúdi, že jedno družstvo musí vymeniť dresy, tak to musí urobiť družstvo, ktoré je uvedené v zápise o stretnutí na druhom mieste. Preto doporučujeme družstvám, aby mali výstroj vo dvoch odlišných farbách.

Pred zápasom

Družstvá musia byť 15 minút pred výkopom na mieste zápasu. Hráči musia mať výstroj podľa pravidiel (očíslované dresy, kopačky, chrániče...). Vedúci družstva zodpovedá za to, aby hráči boli pripravení na zápas a aby mali poistenie. Rozhodca je povinný prekontrolovať výstroj všetkých hráčov. Hráči nemôžu mať počas zápasu na sebe šperky, náušnice, reťazky, prstene...

Družstvá sú zodpovedné za výstroj, ale aj za správanie vlastných fanúšikov.

Lopty

Každý zápas sa hrá s loptou veľkosti 5, okrem ketegórie U8-U9 , kde sa hrá s loptami veľkosti 4.

9. § Maximálny počet hráčov, striedania

Počet hráčov v družstve nie je obmedzený. Každý registrovaný hráč môže nastúpiť na zápas počas INTERSPORT Youth Football Festivalu, avšak na jeden zápas je možno nominovať maximálne 18 hráčov a v tom zápase môžu nastúpiť len tí 18 hráči.

Striedania a počty hráčov v jednotlivých kategóriach:

Vekové kategórie U8: 5 hráčov v poli a jeden brankár. Striedania bez obmedzenia, vystriedaný hráč sa môže vrátiť do hry. Pri striedaní hra nie je prerušená.

Vekové kategórie U9 - U12: 6 hráčov v poli a jeden brankár. Striedania bez obmedzenia, vystriedaný hráč sa môže vrátiť do hry. Pri striedaní hra nie je prerušená.

Vekové kategórie U13 – U17: 10 hráčov v poli a jeden brankár. Počet striedaní - 5 hráčov. Vystriedaný hráč sa môže vrátiť do hry, ak družstvo ešte nevyčerpalo všetkých 5 striedaní. Pri striedaniach je hra prerušená. Striedania sa uskutočnia pri poliacej čiare podľa pravidiel futbalu.

10. § Pravidlá zápasov, tresty

Veková kategória U8 - U9

Hrá sa podľa pravidiel malého futbalu FIFA
Neplatí pravidlo o postavení mimo hry
Malú domov môže chytať brankár do rúk
Výkop môže byť zo zeme, alebo z ruky brankáral
Pri výkope brankár môže aj vyhodiť loptu z ruky

Vekové kategórie U10-U12

Hrá sa podľa pravidiel malého futbalu FIFA
Neplatí pravidlo o postavení mimo hry
Malú domov brankár nemôže chytiť do ruky
Výkop sa prevádza len zo zeme

Vekové kategórie U13-U17

Hrá sa podľa pravidiel FIFA

Dôsledky napomínaní a vylúčení:

Hráči, ktorí nastúpia na zápas neupravení, s reťazkou, persingom … po napomenutí žltou kartu sa musia upraviť. Je zakázané nastúpiť n azápas žuvačkami v ústach. Hráči, ktorí ani po napomenutí rozhodcom budú mať žuvačku, budú potrestaný červenou kartou. Urážanie súpera, hlavne rasistické prejavy budú hneď trestané červenou kartou. Úmyselné kopnutie,udretie, alebo pokus o tieto činy majú následok okamžitého vylúčenia. Za opltie je tiž vylúčenie.Vylúčenia a ani žlté karty nemajú dôsledok pri štartoch v nasledujúcich zápasoch.

11. § Pravidlá pri zápasoch v skupinách

Družstvá na INTERSPORT Youth Football Festivale sú zadelené do štvor-, päť-, šesť- a sedemčlenných skupín.V skupinách sa hraje systémom každý s každým. Za víťazstvo dostane družstvo tri body, za remízu jeden bod.

Pri rovnosti bodov v skupinách rozhoduje:

1. vzájomný zápas
2. rozdiel gólov
3. počet strelených gólov
4. losovanie športovou-rozhodcovskou komisiou Youth Football Festival

12. § Pravidlá pri vyraďovacích zápasoch

Z každej skupiny prví štyria priamo postupujú do vyraďovaciej časti. V tejto časti turnaja sa už hraje „pohárovým systémom” na vypadnutie. Keď v tejto časti turnaja sa skončí zápas nerozhodne, nebude sa predlžovať,ale o postupujúcom sa rozhodnú pokutové kopy. Zápasy sa odohrajú aj pri nepriaznivom počasí.

13. § Dôsledky nedostavenia sa na zápas

Keď družstvo bez nejakého výnimočnoho dôvodu nedostaví na zápas včas, na začiatok zápasu automaticky prehráva 3:0. Keď sa družstvo ani opakovane nedostaví na ďaľší zápas, bude vylúčené z Youth Football Festivalturnaja. V prípade, keď družstvo nie z vlastnej chyby sa nemôže dostaviť na začiatok zápasu, musí tento dôvod oznámiť Riaditeľstvu turnaja najmenej dve hodiny pred začiatkom zápasu. Len v tomto prípade sa môže obrátiť na Riaditeľstvo turnaja požiadavkou na opakovanie zápasu. V takomto prípade súper musí akceptovať rozhodnutie Riaditeľstva turnaja, a súhlasiť s termínom opakovaného zápasu.

14. § O rozhodcoch

Rozhodcami INTERSPORT Youth Football Festivalu sú akreditovaní rozhodcovia Maďarským futbalovým zväzom, resp. rozhodcovia zahraničných futbalových zväzov. Každý jeden zápas INTERSPORT Youth Football Festivalu schvaľuje revízna komisia Youth Football Festival, alebo jej členovia. Zápasy v kategóriach U8-U12 vedie jeden rozhodca, zápasy od kategórie U13 vedú traja rozhodcovia.

15. § Športovo-rozhodcovská komisia

Športovo-rozhodcovskú komisiu tvoria delegáti z revíznej komisie Youth Football Festival a delegáti župného futbalového zväzu Somogy. Táto komisia rozhoduje o odvolaniach a trestoch a jej verdikt je konečný.

16. § Odvolania

Verdikty rozhodcov sú konečné. Proti verdiktom rozhodcov sa nedá odvolávať.

Odvolávania sa podávajú v prípadoch:

1. keď hráči súpera sa nevedia preukázať pasom, preukazom totožnosti... - v tomto prípade treba dať odvolanie pred zápasom!

2. keď zápas z nejakého dôvodu sa preruší a nie z dôvodu počasia,resp. vis major. Tréneri družstiev pred zápasom musia podpísať zápis, že prekontrovali dokumenty totožnosti súperových hráčov a po začatí zápasu nepodajú protest ohľadom veku súperových hráčov. Odvolanie treba podať písomne v anglickom jazyku v Súťažnom centre 120 minút po zápase. Odvolanie musí podpísať vedúci družstva.

Cena odvolania je 100.- €, čo treba zaplatiť v hotovosti pri podávaní odvolania. Keď športovo-rozhodcovská komisia uzná odvolanie peniaze sa vrátia odvolávajúcemu.

17. § Poistenie

Je zodpovednosť vedúceho družstva, aby každý účastník Youth Football Festivalmal športové, havarijné a iné poistenie. Youth Football Festivalnedisponuje žiadnym poistením týkajúcím sa hráčov a účastníkov, a preto musí každý hráč a účastník uzavrieť potrebné poistenie pre prípad choroby, zranenia, príp. iné udalosti. Organizátori Youth Football Festivalnenesú žiadnu zodpovednosť na prípadných škodách , zraneniach, haváriach, príp. smrti na osobách, alebo predmetoch.

18. § Zrušenie

Prvotná záloha /20%-ná platba za ubytovanie/ je nevratná, to znamená, že keď aj družstvo ruší svoju registráciu, túto sumu nevieme vrátiť.

A-B-C-D kategórie:

Zrušenie registrácie 15 dní pred začiatkom festivalu – 50% z celej sumy – vrátime, keď celá suma bola vyplatená do 30.mája.

Zrušenie registrácie 7 dní pred začiatkom festivalu – 25% z celej sumy – vrátime , keď celá suma bola vyplatená do 30.mája.

Zrušenie registrácie 3 dni pred začiatkom festivalu – nevráti sa nič.

INTERSPORT Youth Football Festival 2019

Týmto Vám oznamujeme, že v roku 2019 znovu zorganizujeme najväčší a najpestrejší mládežnícky futbalový turnaj v Maďarsku, 15. INTERSPORT Youth Football Festival. Mládežnícky futbalový turnaj sa bude konať 4-10. júla 2019 v Kaposvári. Intersport Youth Football Festival je jeden z najväčších mládežníckych futbalových turnajov v Európe. Ako aj ostatné turnaje v Európe, aj tento festival je vynikajúci príležitosť pre mladých futbalistov, aby ukázali svoj talent a vedomosti, a aby sa odreagovali v Kaposvári. Intersport Youth Football Festival je jeden z Európskych futbalových festivalov, a za posledných 14 rokov sa stal jedným z najväčších turnajov na svete. Počas 7 dní podujatia mladý futbalisti majú príležitosť sa spoznať, spoznať rozlišné kultúry, zvyky, budú viac tolerantný a rodia sa tu aj priateľstvá. Na festivale v daných vekových kategóriach sa môžu žúčastniť rôzne skupiny, družstvá, tak aj družstvá z futbalových klubov, akadémie, školské družstvá, okresné, krajské družstvá, atď. Na Intersport Youth Football Festivale doteraz z 64 štátov, viac ako 2807 družstiev sa zúčastnilo, okrem Európskych štátov aj napr.: Austrália, Brazília, Chile, Egypt, Čína, USA, Venezuela. Medzinárodný mládežnícky futbalový turnaj ponúka pre všetkých účastníkov maximálne potešenie, radosť a vynikajúcu hru. Tešíme sa na mládežnícke družstvá vo vekových kategóriach U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16 a U17.

(c) 1995-2018 All rights reserved.

Készítette: Weboldal-Center